Nedohoda v Dohodovacím řízení pro rok 2024

02.06.2023

Vážení členové SAD,
informujeme, že v rámci segmentu ambulantních specialistů nedošlo v Dohodovacím řízení o úhradách pro rok 2024 k dohodě.

Zdravotní pojišťovny bohužel nereflektovaly na požadavek segmentu o navýšení úhrad oproti roku 2023 alespoň o inflaci a ani další systémové změny, které jsou uvedeny níže a nabídly nárůst úhrad pouhých 2,2 % (SZP) a 5 % (VZP), což v kontextu vysoké inflace, tlaků na růst mezd a nárůstu provozních nákladů je neakceptovatelné. 

S ohledem na nedohodu bude o podmínkách úhrady pro následující rok rozhodovat ministerstvo v úhradové vyhlášce. Již dříve se ministr nechal slyšet, že cílí na nárůst 6-8 % oproti roku 2023, a to ve všech segmentech. 

Situaci budeme sledovat a o vývoji informovat.

Protokol ze závěrečného jednání, kde jsou uvedeny i jednotlivé návrhy zdravotních pojišťoven a segmentu přikládáme níže.

S pozdravem

Výbor SAD

Segment ambulantních specialistů navrhoval pro rok 2024 následující:

  • Hodnocené období rok 2024, referenční rok 2022
  • Odstranění malifikace korunové hodnoty bodu u výkonu 15446 v části A, odst. 1, písm. h)
  • Zrušení dle našeho pohledu nesystémového rozdělení základní výše korunové hodnoty bodu na operačních obory (a vyjmenované odbornosti) a ostatní.
  • Úprava termínu pro zaslání diplomu celoživotního vzdělávání pro přiznání bonifikace za DCV
  • Úprava definice bonifikace za dostupnost tak, aby na ni dosáhli i poskytovatelé, kteří mají více lékařů na částečný úvazek (posuzování splnění na odbornost v rámci IČZ namísto IČP)
  • Rozdělení bonifikace za nové pacienty a objednávkový systém do dvou samostatných bodů
  • Garance nepodkročitelné korunové hodnoty bodu s případnou valorizací
  • Přepočet PUROo aktuálními bodovými hodnotami výkonů
  • Úhrada nad rámec celkové výše úhrady vypočtené dle PUROo za poukaz vystavený v elektronické podobě; platbu za položku za eRP ponechat.
  • Zrušení regulace na preskripci léčivých přípravků a zdravotnických prostředků